ReadyPlanet.com
Ceremony Story


พิธีแต่งงานแบบไทย article

การแต่งงานตามแบบพิธีของไทยนั้น จะมีขั้นตอนรายละเอียดที่สร้างความเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาว และมีความหมายในทุกกขั้นตอน ถือเป็นความงดงามของขนบธรรมเนียม ประเพณีที่น่าคงไว้ให้ยังคงอยู่สืบต่อไป

พิธีแต่งงานแบบคริสต์article

การแต่งงานนั้นเป็นพันธสัญญา (Covenant) แห่งความรัก ไม่ใช่เพียงข้อตกลง (Contract) พันธสัญญานั้นเป็นอะไรที่มากกว่าข้อตกลงธรรมดา  เพราะเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างสองฝ่ายซึ่งต้องทำตามสัญญาที่ให้กันไว้

พิธีแต่งงานแบบจีน article

พิธีการแต่งงานแบบจีน เป็นการจัดเตรียมงานมงคลให้สอดคล้องกับธรรมเนียมจีน สิ่งของต่าง ๆ ที่จะต้องจัดเตรียม ล้วนแล้วแต่มีความหมายมงคลกับชีวิตสมรสของคู่บ่าวสาวทั้งสิ้น

หน้า 1/1
1
[Go to top]